Vzdelávacie Moduly

Vzdelávacie Moduly | Projekt Agriskills

V takom meniacom sa svete je dôležité prispôsobiť sa pokroku, ktorý sa deje vo všetkých odvetviach, a získať nové vedomosti a pracovné zručnosti.

Cieľom tohto školenia je rozšíriť vedomosti v konkrétnych predmetoch týkajúcich sa poľnohospodárstva a podnikania, vybaviť študentov novými nástrojmi na zvýšenie ich zamestnateľnosti.

Na konci všetkých modulov bude mať študent širšiu víziu nových konceptov, ktoré sa uplatňujú v poľnohospodárskom sektore, a nový spôsob podnikania v budúcnosti.

MODUL 0

PODNIKANIE

Cieľom je naučiť sa navrhnúť vhodný obchodný model s použitím krokov potrebných na vytvorenie udržateľnej spoločnosti v priebehu času. Stiahnite si tu.

MODUL 1

AGROTOURISTIKA

Cieľom je poznať základné pojmy agroturistu a jeho uplatnenie pri vývoji nových inovatívnych produktov vo vidieckom prostredí. Stiahnite si tu.

MODUL 2

ZÁHRADNÍCTVO

Cieľom je poznať rôzne komponenty záhradníckej výroby a identifikovať nové pracovné príležitosti v tomto sektore. Stiahnite si tu.

MODUL 3

ORGANICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Cieľom je dozvedieť sa o výhodách tohto odvetvia, zvýšiť udržateľnosť spoločností vyrábajúcich výživné a kvalitné potraviny a nové pracovné príležitosti. Stiahnite si tu.

MODUL 4

SOCIÁLNE POĽNOHOSPODÁRSTVO

Cieľom je rozšíriť vedomosti o sociálnom poľnohospodárstve a poznať stratégie na zlepšenie zručností a kompetencií pri riešení sociálnych konfliktov. Stiahnite si tu.

MODUL 5

TRADIČNÉ VÝROBKY

Cieľom je naučiť sa oceňovať miestne výrobky a výrobcov, ako aj rozvíjať nové stratégie a pracovné miesta pre distribúciu kvalitných miestnych výrobkov. Stiahnite si tu.

MODUL 6

VČELÁRSTVO

Cieľom je poznať pojmy spojené s včelárskym sektorom, porozumieť včelárskemu cyklu a získať vedomosti a zručnosti, ktoré je potrebné v tomto sektore vykonávať. Stiahnite si tu.

MODUL 7

KOMUNIKÁCIA A VYJEDNÁVANIE

Cieľom je osvojiť si potrebné koncepty komunikácie a vyjednávania v spoločnosti, dať odpovede a riešenia na problémy z nich odvodené. Stiahnite si tu.

MODUL 8

POSLANIE A STRATÉGIA OBCHODU

Cieľom je vedieť identifikovať poslanie našej spoločnosti, napísať náš vlastný obchodný plán a byť schopný predstaviť naše podnikanie ostatným. Stiahnite si tu.

MODUL 9

FINANČNÝ PLÁN A UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV

Cieľom je osvojiť si základné pojmy finančného plánu a byť schopný vypracovať finančný plán nášho podnikania, čím prevezme kontrolu nad ekonomikou spoločnosti. Stiahnite si tu.

MODUL 10

PLÁN VÝROBY

Cieľom je naučiť sa vypracovať výrobný plán našej spoločnosti s prihliadnutím na krátkodobé a dlhodobé ciele a činnosti, ktoré sa majú vykonať vo všetkých fázach výroby. Stiahnite si tu.

MODUL 11

RIADENIE ČASU

Cieľom je osvojiť si techniky a zručnosti potrebné na riadenie a kontrolu času v pracovnom prostredí a ich aplikáciu v spoločnosti. Stiahnite si tu.

MODUL 12

TÍMOVÁ PRÁCA

Cieľom je naučiť sa techniky a zručnosti potrebné pre tímovú prácu v pracovnom prostredí a jej aplikáciu na pracovníkov spoločnosti. Stiahnite si tu.

MODUL 13

KONFLIKTOVÉ RIEŠENIE

Cieľom je osvojiť si pojmy spojené s riešením konfliktov, ako aj zručnosti potrebné na predchádzanie konfliktom v pracovnom prostredí, prevenciu a riešenie konfliktov. Stiahnite si tu.

MODUL 14

KRITICKÉ MYSLENIE

Cieľom je osvojiť si výhody kritického rozvoja v spoločnosti, ako aj techniky a zručnosti potrebné na jeho uplatnenie v pracovnom prostredí a v pracovných tímoch. Stiahnite si tu.