AgriSkills

Projekt Agriskills

Cieľom projektu AgriSkills je rozvoj a zlepšenie úrovne kľúčových kompetencií a zručností medzi mladými nezamestnanými (vo veku 15 - 29 rokov) vo vidieckych oblastiach a oblastiach s vysokou koncentráciou mladých nezamestnaných s cieľom pomôcť im nájsť zamestnanie alebo sa rozvíjať ich vlastné podniky v oblastiach súvisiacich s poľnohospodárstvom.

V niektorých partnerských krajinách sa projekt zameral aj na chovancov a ľudí, ktorí boli nedávno prepustení z väzenských zariadení, pretože poľnohospodárske zručnosti môžu byť veľkou pomocou pri ich reintegrácii.

Zámerom tohto projektu je tiež podporiť zručnosti, ktoré pomôžu mladým ľuďom pri vytváraní ich vlastných úspešných podnikov poskytnutím vzdelávacích materiálov týkajúcich sa podnikania.

Každý partner v projekte AgriSkills zrealizoval vlastný prieskum kompetenčného profilu cieľovej populácie v príslušných krajinách. Posudzovali sme najmä úroveň vedomostí, ktoré má cieľová skupina o rôznych poľnohospodárskych oblastiach, ako sú: ekologické poľnohospodárstvo, včelárstvo, agroturistika, záhradníctvo a sociálne poľnohospodárstvo.

Po identifikácii tréningových potrieb mladých ľudí z vidieka vytvorilo partnerstvo AgriSkills inovatívne učebné materiály. Okrem poľnohospodárskych zručností tento projekt vyvinul moduly na podporu rozvoja IKT, podnikateľských a sociálnych zručností na základe výsledkov analýzy potrieb pre každú partnerskú krajinu.

Konkrétne ciele projektu AgriSkills sú: